Tuesday, January 30, 2018

CHÚT QUÀ CHO ĐỒNG ĐỘI


HỒ SƠ “CHÚT QUÀ CHO ĐỒNG ĐỘI”

I. DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

TT
Tên quý anh chị
Số tiền
Ghi chú
1
Bảo Tố
$50
San Jose
2
Bùi Ngọc Khiết
50
Thousand Oaks
3
Chị Dương Hà
20
San Jose
4
Chị Trần Bảo Hòa
100
San Jose
5
Đào Minh Quân
100
San Jose
6
Dương Tiến Lãng
100
San Diego
7
Dương Văn Loan
50
San Jose 
8
Hình Thế Lục
100
San Diego
9
Hoàng Bùi
50
San Jose
10
Hoàng Hữu Lãng
50
Santa Ana 
11
Hoàng Kim Tài
100
San Jose
12
Hội Linh Sơn Lĩnh
100
Santa Ana 
13
Huỳnh Xồi
20
San Jose
14
Lã Quý Trang
50
San Jose
15
Lâm Hiên
50
San Jose
16
Lê Đình Ruân
50
San Jose
17
Lê Thị Kim Vinh (Phi)
50
Stockton
18
Mạch Hữu Thông
50
Illinois
19
Ngô Thiên Toảng
100
Maryland
20
Nguyễn Thu An
50
Oregon
21
Nguyễn Văn Đông
100
Santa Ana
22
Phạm Đức Hiền
50
San Jose
23
Phạm Đức Vượng
100
San Jose
24
Phạm Quang Mỹ
50
San Jose
25
Phạm Thái Học
50
San Jose
26
Phùng Ngọc Tường
100
San Jose
27
Thân Trọng Quang
200
Seattle
28
Trần Kim Vinh
100
San Jose
29
Trần Minh Ánh
40
San Jose
30
Trần Minh Ánh (đợt 2)
40
San Jose
31
Trần Nhật Kim
100
Maryland
32
Trần Văn Khánh
100
San Jose
33
Trần Văn Sung
50
San Jose
34
Vicky Trần Diệu Bảo
20
San Jose
35
Võ Đề (Ban A. Điềm)
20
San Jose
36
Vũ Đắc Điềm
80
San Jose

Cộng
$2,490


II. NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NHẬN QUÀ


TT
Tên quý anh chị
Số tiền
Ghi chú
1
Cao Ngọc Dung
100
Khánh gởi
2
Cao Văn Danh
100
Khánh gởi
3
Châu Văn Tiếp
100
Khánh gởi
4
Đoàn Văn Phước
100
Khánh gởi (H.K Tài)
5
Lê Thanh Chương
100
Chương nhận giùm
6
Lê Thương
100
Khánh gởi (Điềm)
7
Lê Văn Sửu
100
Khánh gởi (Sung)
8
Nguyễn Bá Kháng
100
Khánh gởi
9
Nguyễn Hữu Hoàng
100
Anh Học gởi
10
Nguyễn Thành Hữu
100
Khánh gởi
11
Nguyễn Thỉ
100
Khánh gởi
19
Nguyễn Thị Thuấn
$200
Phúng điếu
12
Nguyen Văn Bé
100
Chương nhận giùm
13
Nguyễn Văn Cấm           
100
(Trần Cấm)
14
Nguyễn Văn Hào
100
Khánh gởi
15
Nguyễn Văn Hiếu
100
Khánh gởi
16
Nguyễn văn Huệ
100
Khánh gởi
17
Nguyễn Văn Phúc
100
Khánh gởi
18
Nguyễn Văn Tài
100
Khánh gởi
20
Nguyễn Văn Tư
100
Chương nhận giùm
21
Trần Sĩ Lập
100
Khánh gởi
22
Trương Thị Hoa
100
Phúc gởi
23
Văn Sò
100
Khánh gởi

Cộng
$2,400


No comments:

Post a Comment