Wednesday, November 23, 2016

KHẮC BÍ ĐỎ
Artist Ray Villafane cư dân Queens, New York.  Tác phẩm của ông được trưng bầy trong khu vực Tổng Thống ở Tòa Bạch Ốc. http://cdn.trendingly.com/photo/2000/10096.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10097.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10098.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10099.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10060.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10101.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10065.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10105.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10068.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10080.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10104.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10084.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10073.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10081.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10086.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10087.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10088.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10089.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10090.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10091.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10092.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10093.jpghttp://cdn.trendingly.com/photo/2000/10095.jpg
 
 

No comments:

Post a Comment