Tuesday, March 3, 2015

SAIGON XƯA


Sài Gòn có Bến Chương Dương,
Có Dinh Độc Lập, có Đường Tự Do...
 

 
 

 
 
 


 
 

 
 
  

 No comments:

Post a Comment