Thursday, January 14, 2016

GÕ TIẾNG VIỆT

  1. Bấm vào link chữ đỏ trên,
  2. Gõ chữ, không cần dấu,
  3. Bấm vào “thêm dấu”
  4. Bấm vào chữ không đúng ý của mình, rồi chọn chữ gợi ý.
  5. Copy, paste, và gởi đi.
Lần sau muốn gõ tiến Việt, xin bấm vào "Gõ Tiếng Việt" của mục "THƯ VIỆN" phía bên phải của trang đầu NORCAL XDNT.

No comments:

Post a Comment