Wednesday, April 1, 2015

NHỮNG KỶ LỤC CỦA VIỆT NAM1. Phụ nữ sinh nhiều con nhất thế giới: bà Âu Cơ: 100 con.2. Phi hành gia đầu tiên: Thánh Gióng3. Người đầu tiên lên mặt trăng: Phạm  Cuội (Chú Cuội).4. Nữ tổng tư lệnh đầu tiên: Bà Trưng Trắc.5. Hoàng Hậu bình dân nhất: Cái Tấm trèo cây hái cau cho cha ăn trầu.6. Máy bay đầu tiên: Ngựa sắt của Thánh Gióng7. Nhà quảng cáo đầu tiên Mai An Tiêm (khắc chữ trên vỏ dưa hấu).
8. Đại liên đầu tiên: Nỏ thần của Trọng Thủy.

9. Người nghèo nhất: Cha con Chử Ðồng Tử (mặc chung khố).

10. Phụ nữ bỏ nhà theo trai đầu tiên: Tiên Dung (theo Chử Đồng Tử)

No comments:

Post a Comment