Monday, March 14, 2016

5 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA CB/XDNT

Dưới lá quốc kỳ, trước bàn thờ tổ quốc, trước hồn thiêng sông núi và anh linh các chiến sĩ đã hy sinh thân mình cho đại cuộc; chúng tôi: Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn xin thề:
1.     Thứ nhất: Trung thành với Tổ Quốc Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng; chiến đấu để đạt được mục tiêu trước mắt là: an ninh tự do,  công bằng,  hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam,  và phục vụ cho mục tiêu lâu dài của toàn dân, toàn quân, là một nước Việt Nam thống nhất dân chủ và hùng cường.

2.     Thứ hai: Tin tưởng mãnh liệt vào con đường cứu nước và dựng nước của chương trình XDNT, quyết tâm chấp hành nghiêm chỉnh mọi công tác đã được giao phó, dù gian lao không nản chí, nguy hiểm cũng không sờn lòng.

3.     Thứ ba: Cương quyết chiến đấu vì nhân dân, hết lòng phục vụ cho nhân dân, và cư xử sao cho dân tin, dân mến, “đi dân nhớ ở dân thương”!

4.     Thứ tư: Hòa mình và chung lưng đấu sức với nhân dân, để tiêu diệt cho kỳ hết bè lũ Cộng Sản nằm vùng và bọn cường quyền tham nhũng, để đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

5.     Thứ năm: Cố gắng học tập để tiến bộ về tác phong, kiến thức kỹ thuật và để xứng đáng là một người Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, gương mẫu "vì Dân diệt Cộng".

No comments:

Post a Comment