Sunday, December 7, 2014

THẦY TU XƯA & NAY













Xưa: "Thầy tu" rất "thù tây"; 


Nay: "Thiền tu" chỉ "thu tiền" mà thôi!

No comments:

Post a Comment